Print Friendly, PDF & Email

Euro Estate i vlerëson këto prona sipas standardeve evropiane, nga vlerësues me licence te shkalles se pare.

Qëllimi i vlerësimit mund te jete për:

  • Njohjen e vleres se prones.
  • Bankat ne rast marrje kredie prej tyre.
  • Llogari te gjykatave ne rast konfliktesh pronash.
  • Firmat private, te cilat duan te dine realisht ose te regjistrojnë ne bilancin e tyre vlerën e kapitalit qe ato kane.
  • Shpronësime ne rast ndërhyrjesh nga shteti ose biznesi privat.